Jarosiński tree back to
Konczewski tree
^
^
^
Deonizy
*

Jakub
*


*

V
V
V
*

V
V
V
Irena
*Roma
*
Robert
*Elżbieta
*


Lato
*