Banasik tree back to
Konczewski tree
^
^
^
Józef
*

Irena
*
Zofia

*

V
V
V


Janusz
Mańkowski
*

V
V
V
Elżbieta
*Robert
*
Andrzej
*Iwona
*

Mańkowski tree
*

V
V
V

*

V
V
V

Bogdan
Wojciechowski
*

V
V
V
Karol
*
Michał
*Marta
*
Tomasz
*Anna
*